ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR
Yukarı

ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR

BATMAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR
Bu içerik 169 kez okundu.

 

Çöp Konteyneri Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/464006

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

SIRINEVLER MAH. ATATÜRK BULV. 2 BATMAN MERKEZ/BATMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4882132759 - 4882131720

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@batman.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

500 Adet 770 Litrelik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp Konteyneri ( 250 kapaklı+250 kapaksız) ve 25 Adet 2500 Litrelik Yerüstü Çöp Konteyneri Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çöp Konteynerleri Hasankeyf Yolu üzeri 6.km Akça köyü Karşısı/ BATMAN adresi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde idarenin gösterdiği yerlere teslim edecektir

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme İmzalandığı gün işe başlanacak olup işin toplam süresi 90 gündür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Batman Belediyesi Şirinevler Mah. Atatürk blv. No: 2 Batman

b) Tarihi ve saati

:

02.10.2020 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

- İmalatçının Sanayi Sicil Belgesi

- Yerli Malı Belgesi  (Yerüstü Konteyner ve Metal Konteyner için ayrı ayrı sunulacak.)

- Yetkili Satıcı Belgesi ve İmalatçısı olan firmanın istenilen belgeleri 

İstekli yukarda belirtilen belgeleri Teklif  dosyasında sunmalıdır. Sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.2. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:

 

- İmalatçının Kapasite Raporu (Kapasite Raporunda Aylık 200 adet metal konteyner ve 10 adet yerüstü konteyner imalatı belirtilecek)

İstekli belirtilen Kapasite Raporunu Teklif  dosyasında sunmalıdır. Sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.3. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:

 

- İmalatçının İmalat Yeterlik Belgesi (Yerüstü Konteyner ve Metal Konteyner için ayrı ayrı sunulacak.)

İstekli İmalat Yeterlik Belgesini Teklif  dosyasında sunmalıdır. Sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Belediyesi İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Etiketler:
Sende Yorumla...