MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BÖLGE DEVLET HASTANESİ İÇİN 1 KALEM DİYALİZ SU ARITMA CİHAZI ALIMI
Yukarı

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BÖLGE DEVLET HASTANESİ İÇİN 1 KALEM DİYALİZ SU ARITMA CİHAZI ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BÖLGE DEVLET HASTANESİ İÇİN 1 KALEM DİYALİZ SU ARITMA CİHAZI ALIMI
Bu içerik 143 kez okundu.

Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi için 1 Kalem Diyaliz Su Arıtma Cihazı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/453566

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Batman İli Sağlık Müdürlüğü MERKEZ/BATMAN

c) Telefon ve faks numarası

:

4882139075 - 4882151948

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi için 1 Kalem Diyaliz Su Arıtma Cihazı Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Hemodiyaliz Su Arıtma Cihazı Alımı (Reverse Osmosis Modüler Su Arıtma Cihazı)
Ayr
ıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bölge Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 3 haftadır. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 3 hafta içerisinde yüklenici cihazı faal bir sekilde gerçekleştirecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

3 takvim günü içinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.09.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1.) İsteklilerin ihale tarihi itibarı ile teklif ettiği cihaz ve ürününün imalatçısının veya ithalatçısının da T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz ulusal bilgi bankasında veya ÜTS Ürün Takip Sistemine kayıtlı olması ve isteklinin de T.C. İlaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasında veya ÜTS Ürün Takip Sistemine yetkili satıcı olduğuna ait belgenin sayı ve numarası Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan en avantajlı 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir.

2.) T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 Sayılı Genelgesi gereği ihale tarihi itibarı ile istekliler tarafından teklif edilecek cihaz ve malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya ÜTS Ürün Takip Sistemine (Bayilik Belgesii) kayıtlı olmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu belgeye/belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir. İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan en avantajlı 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir.

3.) İstekliler, teklif ettikleri cihaz/ ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS Ürün Takip Sistemine kayıtlarının Yeterlik bilgi tablosunda ürün sıra numaralarını belirtilmek üzere beyan edilecektir.İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan en avantajlı 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir.

4.) Sözkonusu malzemelere ilişkin olarak, malın teslimi, muayenesi ve kabulü işlemlerinde, malzemelerin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış SUT kapsamında geri ödemeye konu olması durumunda, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK onayı alınmış olması şartı Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan en avantajlı 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir.

5.) Aday/istekli firmalara ait Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesine ait bilgiler Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan en avantajlı 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1) Teklif edilen cihaz, bileşen aksesuarları ve ek sistemleri en az 4 yıl garanti kapsamında olacaktır. Garanti kapsamı süresince, kataloğunda belirtilen periyotlarda (aylık, üç aylık, altı aylık gibi) yedek parça dâhil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetinin yetkili firma tarafından ücretsiz olarak verileceğine dair belge teklif ile birlikte istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan en avantajlı 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir.

2) Garanti süresi bitiminden sonra yedek parça dahil ve hariç olmak üzere, katalogda belirtilen periyotlarda (aylık, üç aylık, altı aylık gibi) servis, bakım ve onarım hizmetlerinin ücretini gösterir belge, istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. Yedek parçaların da garanti kapsamında olacağı ayrıca Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. 4 (Dört) yıllık garanti bitiminden sonraki garanti ve bakıma ait belgeler ve ücretleri sözleşme aşamasında idareye teslim edilecektir. İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan en avantajlı 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir.

3) Cihaza ait 8 (Sekiz) yıllık yedek parça fiyat listesi döviz cinsinden Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. Ayrıca; yedek parça fiyat listesi üzerinden temin edileceği istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. Yedek parçalar için belirlenen fiyatlar, ilgili cihazın toplam bedelinin %200ünü geçmeyeceğine dair bilgiler Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan en avantajlı 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir.

4) İstekli/aday firmalar tarafından Yetkili Teknik Servis Listesine ait bilgileri Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan en avantajlı 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

- İstekliler teklif ettikleri malzemeler ile ilgili teknik şartnamede istenen özelliklerin görülebileceği; katalog, broşür, teknik doküman, kullanım kitabı, gibi belgeleri Yeterlik Tablosunda belirtilecektir. İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan en avantajlı 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir. Teknik şartnamede yer alan tüm maddeler cihazın orijinal dokümanları üzerinde işaretlenmiş olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Etiketler:
Sende Yorumla...