TPIC'E AİT BATMAN BÖLGE KÖSELER-3/5 LOKASYONU İÇİN SONDAJIN HAZIRLANMASI, YOL VE LOKASYON İŞLERİ
Yukarı

TPIC'E AİT BATMAN BÖLGE KÖSELER-3/5 LOKASYONU İÇİN SONDAJIN HAZIRLANMASI, YOL VE LOKASYON İŞLERİ

TURKİSH PETROLEUM INTERNATİONAL COMPANY LİMİTED

TPIC'E AİT BATMAN BÖLGE KÖSELER-3/5 LOKASYONU İÇİN SONDAJIN HAZIRLANMASI, YOL VE LOKASYON İŞLERİ
Bu içerik 70 kez okundu.

TPIC'E AİT BATMAN BÖLGE KÖSELER-3/5 LOKASYONU İÇİN SONDAJIN HAZIRLANMASI, YOL VE LOKASYON İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/409190

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TURKİSH PETROLEUM INTERNATİONAL COMPANY LİMİTED

b) Adresi

:

Bahçelievler Mah. 279. Cad. No:2 06830 GÖLBAŞI/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122854455 - 3122853809

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

TPIC'E AİT BATMAN BÖLGE KÖSELER-3/5 LOKASYONU İÇİN SONDAJIN HAZIRLANMASI, YOL VE LOKASYON İŞLERİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Adet Lokasyon Yapım İşi kapsamında her türlü zeminde kazı ve hafriyat işleri, alttemel, stabilize, blokaj işleri, saha betonu işleri, atık çamur havuzu ve sızdırmazlık (izolasyon) işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TPIC Genel Müdürlüğünün Termin Programına göre; Batman Bölge dahilinde lokasyonlar ve bağlantı yolları yaptırılacaktır. Köseler-3/5 Lokasyonu Batman İli Kozluk İlçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ancak termin programında yapılacak değişiklikler doğrultusunda lokasyon yer ve ismi değişiklik gösterebilir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.08.2020 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TPIC Genel Müdürlüğü, Zemin Kat, Toplantı Salonu, Bahçelievler Mahallesi 279. Sokak No:2 (06830) Gölbaşı/Ankara-TÜRKİYE


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A)-V GRUBU İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 55

 

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

MAKİNE İLE PATLAYICI MADDE KULLANMADAN KAZI HAFRİYAT İŞLERİ (RÖPRİZ DAHİL)

52,722%

79,084%

29,66

BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN C25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA GRİ RENKTE NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ(BETON NAKLİ DAHİL)

7,612%

11,418%

4,28

NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN VEYA Ø8-Ø12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞUN, KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KOYULMASI

2,529%

3,794%

1,42

AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI

0,79%

1,185%

0,44

MAKİNA İLE STABİLİZE TEMİNİ, YÜKLEME, BOŞALTILMASI, FİGÜRE EDİLMESİ, NAKLİYESİ (75 KM MESAFEYE KADAR) SERİLMESİ, SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMASI

3,001%

4,502%

1,69

OCAK TAŞI İLE BLOKAJ TEMİNİ,SERİLMESİ, SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMASI (75 km nakil dahil)

2,001%

3,001%

1,13

1.5x2 M EBAT. GALV. KAFES TEL ÇİT PANO VE 2.5 M BOYUNDA KARE PROF. DÜZ ÇİT DİREĞİ İMALİ

1,981%

2,971%

1,11

YOL VE YÖN LEVHALARININ İMALATI VE MONTAJI

0,2%

0,3%

0,11

BETON BÜZ(DONATILI) Q60-Q100 CM TEMİNİ,NAKLİYESİ VE YOLLARA MENFEZ OLARAK DÖŞENMESİ

0,96%

1,441%

0,54

3 MM KALINLIKTA ELASTOMER ESASLI (- 20 C SOĞUKTA BÜKÜLMELİ) POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN TEMİNİ, NAKLİ VE SERİLMESİ

0,114%

0,171%

0,06

SİYAH KOTLARIN BELİRLENEREK HALİ HAZIR ALINMASI İŞLERİ

0,078%

0,117%

0,04

KIRMIZI KOTLARIN BELİRLENEREK PLANKOTE YAPILMASI İŞLERİ

0,084%

0,126%

0,05

SAHA APLİKASYONLARININ YAPILMASI İŞLERİ

0,062%

0,093%

0,04

MUHTELİF HARİTA İŞLERİ

0,062%

0,093%

0,04

KAZI TAŞI İLE MOLOZ İSTİNAT TAŞ DUVARI İNŞAATI

3,001%

4,502%

1,69

150 gr/m² AĞIRLIKTA GEOTEKSTİL KEÇE ÜZERİ 2 MM KALINLIKTA HDPE ESASLI, UV DAYANIMLI, DONATILI) JEOMEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI

4,802%

7,203%

2,7

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

Etiketler:
Sende Yorumla...