BATMAN ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Yukarı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Üniversite Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi İlanı! Batman Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı için Nasıl Başvurulur?

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Bu içerik 8217 kez okundu.

Batman işçi alım ilanı için 22 Mayıs tarihine kadar başvurular alınacak.

02 Haziran 2020 Salı günü saat 13:30'da Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonunda yapılacak olan kura çekimi sonucunda işe alınacak personeller belirlenecek.

Asıl listede bulunan adayların 3 ile 5 Haziran mesai saatleri arasında Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Batman Üniversitesi Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Bakım Onarım Görevlisi kadroları için personel alımı gerçekleştireceğini ilan etti.

18-22 Mayıs tarihleri arasında alınacak olan üniversite işçi alım ilanı için adayların İŞKUR internet sitesi üzerinden veya ALO170 hattı ile başvurmaları gerekiyor.

 Batman Üniversitesi Rektörlüğünde ve bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan kontenj tablosunda dağılımı gösterilen 26 (yirmialtı) ''Sürekli İşçi'' alımı yapılacaktır

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,

Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak

kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.

3- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı

suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından

mahkûm olmamak.

8- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle

mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

9- Açılan pozisyonlara (temizlik-güvenlik) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış

mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık

sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

10- Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş

akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre

içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin

yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

12 - Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz

sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk

Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda

bulunulacaktır.

13 - Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden

fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir.

14 - İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

İlan şartlarını taşıyan adaylar, 18 MAYIS 2020 – 22 MAYIS 2020 tarihleri arasında

https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve

şifresi ile giriş yaparak veya E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Şahsen Başvuru Alınmayacaktır.

 

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize

gönderilecektir. Kura çekimi 2 HAZİRAN 2020 tarihinde saat 13:30’da Batman Üniversitesi

Merkez Kampüs Konferans Salonunda Noter huzurunda gerçekleşecektir. COVİD-19 salgını

sebebiyle alınacak önlemler kapsamında kura işlemine görevli personel haricinde kimse

alınmayacaktır. Kura işlemi Üniversitemizin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak

yayınlanacak olup kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Kura sonucu her meslek kolundan alınacak personel sayısının 4 katı asıl, 4 katı yedek aday sayısı

belirlenecektir.

Kura sonucu belirlenen adaylar (asıl ve yedek) 03 Haziran 2020 tarihinde Batman Üniversitesi

internet sayfasında http://www.batman.edu.tr ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat

yapılmayacaktır.

 

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Kura sonucunda asıl aday olarak ilan edilenler, 03 Haziran 2020 ile 05 Haziran 2020 mesai

bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler (aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde) ile

birlikte şahsen Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Batı Raman Kampüsü Rektörlük

Binası) başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren

ve belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, yerlerine

yedek aday listesinde yer alan adaylar sırayla dâhil edilebilecektir.

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi

üzerinden de alınabilir.)

7. Güvenlik görevlisi ilanına başvuran adayların özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik kimlik

kartlarının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

8. Güvenlik Görevlisi olarak başvuran adaylardan en az B sınıfı ehliyet belgesi aslı ile birlikte 1

adet fotokopisi

9. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)

10. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan

pozisyonlar için) aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

 

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına gereği

sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri Batman

Üniversitesi internet sayfasında (www.batman.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır.

 

SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içinde Personel Daire Başkanlığına

yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanır. Dilekçe verme usulüne

uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Tarihleri : 18 Mayıs 2020 - 22 Mayıs 2020

Noter Kura Tarihi : 02 Haziran 2020 Salı / Saat 13:30

Noter Kura Yeri : Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu

 

 

 Batman Üniversitesi İşçi Alımı Tüm İlan için TIKLAYINIZ 

https://www.batman.edu.tr/Files/AnnounDocument/e7f22d06-244b-4805-914d-b7891204f271.pdf

 

Etiketler:
Sende Yorumla...